Projekty

Naša škola vypracovala rozvojový projekt: „ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ NA VZDELÁVANIE PRE ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 2014“
Oblasťou podpory je zlepšovanie materiálnych a priestorových podmienok 
vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím. Podpora je zameraná na podporné opatrenia 
pre výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným postihnutím – zabezpečenie odstránenia 
bariér v základných školách regionálneho školstva, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so 
zdravotným postihnutím – debarierizácia, materiálno-technické vybavenie týchto škôl 
kompenzačnými a špeciálnymi učebnými pomôckami, s cieľom úspešného a efektívneho 
vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím.

 

Poďme spoločne vyčistiť našu obec Mútne

Nadácia Orange vyhlásila grantový program pre optimistov 2014, ktorý je príležitosťou pre organizácie a aktívnych občanov získať finančnú podporu s cieľom urobiť niečo pozitívne pre určitú komunitu či vybranú organizáciu. Predpokladom na podporu projektov je ich realizácia prostredníctvom dobrovoľníckej práce.

Naša škola preto vypracovala projekt, ktorý má názov Poďme spoločne vyčistiť našu obec Mútne. Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené na web stránke Nadácie Orange 13. mája 2014.

 

Škola sa sa zapojila do národného projektu
"Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"
V 1. fáze škola dostane - interaktívnu tabuľu
   - nootebook
V 2. fáze škola dostane - tablet
     - wifi router
Viac nájdete tu:

 

Projekt e-Twinning

Na našej škole v tomto školskom roku 2013/2014 prebieha e-Twinningový projekt s názvom Why is it worth seeing your region?

Tento projekt realizujú žiaci 8. a 9. ročníka pod vedením p. uč. M. Malákovej. Do projektu je zapojených 63 partnerov z rôznych štátov sveta. Cieľom projektu je komunikácia prostredníctvom IKT, komunikácia v anglickom jazyku, spoznávať prírodné krásy, kultúru, zvyky a tradície iných národov a vzájomne sa zdieľať.

TOPlist