Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Akcie 2013/14

Koniec školského roka - 27.6.2014
 
Posledný deň školského roku 2013/14 sa začal poďakovaním na svätej omši v kostole. Neskôr boli žiaci oboznámení o školskej dochádzke a správaní p. riaditeľkou pred budovou školy, kde dostali tí najšikovnejší vecné ceny - knihy a sošky. Na  žiakov, ktorí získali ocenenia na celoslovenských súťažiach a ich učiteľov nezabudol ani p. starosta. Vysvedčenia sa rozdávali triednymi učiteľmi v triedach, kde sa čakalo na posledné lúčenie s deviatakmi.

9-tacky večierok - 25.6.2014

Ako každoročne, aj tento školský rok deviataci zorganizovali večierok, ktorý začal o 16:00hod. svätou omšou. Potom sa presunuli spolu s učiteľmi a rodičmi do krásne vyzdobenej sály, kde nechýbala hudba a samozrejme ani tanec a zábava...

Škola (sa) baví - 22.6.2014

V nedeľu sa v kinosále v Mútnom uskutočnil 1.ročník akcie nazvanej ŠKOLA (SA) BAVÍ. Pointou tohto podujatia bolo ukázať školu v inom svetle, ako ju bežne poznáme a vnímame cez rodičovské združenia a iné formálne udalosti. Bola to prehliadka talentov našej školy pre všetkých rodičov, priateľov a priaznivcov našej ZŠ. Veríme, že sa z tohto podujatia stane tradícia a my budeme môcť prezentovať talenty našej školy aj buzdúci rok.

Venček - 10.-13.6.2014

Žiaci 9. ročníka sa mohli naučiť základné držanie a prvky z ľudového tanca – valčík, polka a čardáš na koncoročný večierok.

Čítajme si... - 5.6.2014

Vo štvrtok  5. júna 2014 sa uskutočnil  7. ročník najpočetnejšieho čitateľského maratónu na  Slovensku. Organizátorom akcie je Linka  detskej istoty pri SV UNICEF. Tento projekt má ambíciu posilniť aktivity, ktoré podporujú čítanie u detí, pretože pre osobnosť dieťaťa  i mladého človeka má kniha nenahraditeľný význam. Naša škola sa tiež  zapojila do tohto projektu. Čítali sme knihu Čarodejník z krajiny Oz. Podarilo sa nám prekonať rekord z minulého roka.  V 7. ročníku  sa zúčastnilo  383 čitateľov. Hlavným  cieľom bolo predovšetkým pritiahnuť deti ku knihe. Kniha je totiž zdrojom zábavy, poučenia, informácií a inšpirácií.

 

Deň detí - 2.6.2014
Tento krásny sviatok sa nemohol osláviť krajšie ako neučením! Pre nepriaznivé počasie sa však súťaže a hry nekonali vonku, ale sa presunuli do tried a športovej haly, kde mali žiaci možnosť zahrať sa rôzne hry a súťaže, ktoré pre nich v triedach pripravili učitelia. Cestou domov ich este čakala sladká odmena v podobe zmrzliny...

 

Deň tanca vo Vavrečke - 01.06.2014
 
Záujmový útvar "Tanečné všeličo" sa zúčastnil tanečnej prehliadky moderného tanca vo Vavrečke, kde tancovalo niekoľko skupín z celej Oravy.
Z 25 tancov, ktoré ste tam mohli vidieť odtancovali naše dievčatá (a aj jeden chlapec laugh) dve najnovšie - orientálny tanec a  praveký tanec.
 

Vzácna návšteva - 27.5.2014

27. 05. 2014 sa uskutočnila biskupská vizitácia farnosti Mútne.  J. E. Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD., spišský sídelný biskup, navštívil i našu základnú školu. Žiaci si pre neho pripravili krátky program, ktorý bol spestrený spevom náboženských piesní. Otec biskup si prezrel priestory školy, učebne a športovú halu. Porozprával sa i so žiakmi a učiteľmi. Vyjadril veľkú spokojnosť a vyslovil poďakovanie všetkým vyučujúcim.  Táto udalosť bola historicky prvou návštevou otca biskupa v priestoroch našej školy.

 

 

 

Deň matiek - 11.05.2014

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým  mamám. Tento rok  si základná škola pripomenula  Deň matiek 11. mája v kultúrnom dome.

 Žiaci 1.-9. ročníka  spolu s deťmi z materskej školy si pripravili pre mamičky bohatý kultúrny program  plný básni, spevu, tanca a scénok.  Obecný úrad v Mútnom daroval  každej mamičke po ružičke, ZŠ malý darček  a rodičovské združenie pripravilo pre mamičky pohostenie.

Riaditeľstvo základnej školy ďakuje všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa o tento nádherný deň pričinili.

Čistenie obce - 2.5.2014

Žiaci Základnej školy v Mútnom si pripomenuli Deň Zeme čistením obce.  Základná škola v spolupráci s Obecným úradom v Mútnom zorganizovala čistenie obce a jej okolia od odpadkov. Žiaci spolu s pedagógmi  od skorého rána zbierali odpadky a boli vysielaní na úseky, ktoré sú najviac znečistené.

 

Stavanie mája - 30.4.2014

Posledný aprílový deň už tradične na našom území patrí stavaniu májov. Tento školský rok sa však prvýkrát staval máj žiakmi aj pred budovou školy. Podujali sa na to deviataci. S pomocou triednych učiteliek a mladších žiakov pripravili pekný program, kde nechýbal tanec, spev ani súťaže.

Posvätenie školy - 20.4.2014

Les ako ho nepoznáme - 25.4.2014

25. apríl 2014 sa zapíše do kroniky štvrtákov, ku ktorým zavítali študenti a pracovníci SOŠ lesníckej v Tvrdošíne.  Uskutočnili besedu na tému „Les, ako ho nepoznáme“. Cieľom tejto besedy bolo nielen objasnenie základných faktov o lese, ale aj vyvolanie tvorivosti žiakov na danú tému. Žiaci boli odmenení medailou. Z pohľadu prednášajúcich boli deti aktívne, kreatívne, vnímavé a veľmi dobre sa s nimi pracovalo. ZŠ Mútne bude aj naďalej pokračovať v spolupráci s SOŠ lesnícke v Tvrdošíne pri organizovaní besied.

 

Veľkonočné dielne - 16.4.2014

V posledný školský deň pred veľkonočnými prázdninami tvorili žiaci v triedach spolu so svojimi triednymi učiteľmi rôzne predmety na Veľkú noc. Neskôr mali možnosť sa pozrieť do ostatných tried na výtvory svojich kamarátov.

 

Deň narcisov - 11.4.2014

Dňa 11. 4. 2014 sa naša škola spolu s verejnosťou už desiatykrát zapojila do verejnoprospešnej finančnej zbierky. Zbierka Deň narcisov sa každoročne koná pod záštitou LPR. Vykonávala sa za účelom získania
finančných prostriedkov na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, na zabezpečenie informačných a preventívnych kampaní LPR, na podporu výskumných a klinických prostriedkov. Vďaka tejto ušľachtilej zbierke sa nám podarilo vyzbierať 252 €. Všetkým darcom srdečne ďakujeme!

Metodický deň z ANJ - 9.4.2014

Kabinet ANJ v Námestove,  zastúpený  Ing. Darinou Petrášovou, v spolupráci s predmetovou komisiou ANJ v Mútnom zorganizoval metodický deň ANJ pre učiteľov anglického jazyka 1. – 4. ročníka. V úvode p. riaditeľka PaedDr. Jana Murínová privítala Mgr. Danielu Krajňákovú z Macmillan Slovensko.

Pani Krajňáková predviedla so žiakmi 3. ročníka otvorenú hodinu. Deti boli spontánne a aktívne, za čo boli odmenené drobnými darčekmi z Macmillanu.

Metodický deň pokračoval praktickými ukážkami základných techník učenia ANJ prostredníctvom príbehov. Na záver, formou prezentácie, sa učiteľky zamýšľali nad zručnosťami pre život, ktoré naučíme deti na hodinách angličtiny.  

Za príjemný deň patrí veľké ďakujem p. riaditeľke, všetkým zamestnancom školy a žiakom, ktorí prispeli k príjemnej atmosfére a hladkému priebehu akcie. V budúcnosti ZŠ s MŠ plánuje opätovne zorganizovať podobné akcie.
 

 

Oravské spievanky - 3.4.2014

Vo štvrtok 3. apríla sa v Dome kultúry v Nižnej konala postupová súťaž detského hudobného folklóru – Oravské spievanky 2014.  Počas trojhodinového súťažného programu sa predstavili hudobné a spevácke zložky, sólisti inštrumentalisti  a speváci šestnástich kolektívov z Oravy. Na celý priebeh  súťaže dohliadala odborná porota, ktorú tvorili hudobník a metodik NOC M. Noga, speváčka SĽUK-u a metodička NOC D. Sihelská; hudobník a pedagóg ZUŠ Nižná B. Kortman. Porota pozitívne hodnotila početné zastúpenie všetkých súťažných kategórii. Rovnako ocenili prístup vedúcich detských kolektívov. Našu školu zastupoval záujmový útvar Mútňanček pod vedenim p. uč. Z. Hablákovej.

 

 

Testovanie čitateľskej gramotnosti 5.-8. ročník

Schopnosť čítať a učiť sa prostredníctvom čítania je základnou  zručnosťou, ktorá je dôležitá pre školskú úspešnosť vo všetkých oblastiach štúdia a na všetkých úrovniach vzdelávania. Nízka čitateľská gramotnosť žiakov môže znižovať efektívnosť ich učenia sa z dôvodu neporozumenia kľúčovým pojmom.

Výsledky medzinárodných výskumov (PISA, PIRLS) poukazujú na nízku úroveň čitateľskej gramotnosti našich žiakov, čo má v konečnom dôsledku vplyv na ich školskú úspešnosť vo vzdelávaní na vyšších stupňoch. 

I my sme sa rozhodli zistiť úroveň čitateľských zručností na 2. stupni. Úroveň čitateľských zručností žiakov 9. ročníka overilo nedávne Testovanie 9, preto testy písali iba žiaci 5.-8. ročníka. Výsledky sú uvedené v priložených tabuľkách:

http://zsmutne.wbl.sk/rok_2013-14/test.docx

http://zsmutne.wbl.sk/rok_2013-14/test_citate__skej_gramotnosti.docx

http://zsmutne.wbl.sk/rok_2013-14/citanie.doc

 

Odlož všetko a čítaj - 26.3.2014

Marec – mesiac knihy bol prvýkrát vyhlásený v roku 1955 ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy. Dnes už úlohu Mateja Hrebendu  plnia knižnice, ktoré sprístupňujú svoje knižné fondy čitateľom po celý rok. Do mesiaca knihy je zahrnutý Týždeň slovenských knižníc, ktorý vyhlásila Slovenská asociácia knižníc v roku 1999 a pravidelne sa organizuje posledný marcový týždeň. Cieľom tejto akcie je pripomenúť, že aj v období informatizácie, moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam. Z tohto dôvodu si aj naša škola pripravila niekoľko aktivít a súťaží.

  • Odlož všetko a čítaj!
  •  Prezentácia  - O knihách
  •  Besedy na tému – Knihy
  •  Najkrajší obal na knihu
  •  Kvíz o knihách, spisovateľoch, ilustrátoroch .....

Metodický deň telesnej výchovy - 10.3. 2014

V športovej hale pri ZŠ s MŠ Mútne sa konal metodický deň učiteľov telesnej výchovy základných a stredných škôl v okrese Námestovo. Okrem hodnotenia činností a diskusie k športovému kalendáru bola v programe zahrnutá aj ukážka  nácviku ľudového tanca - valčíka.

 

 

Karneval - 28.2.2014

Učitelia spolu so ZRPŠ využili obdobie fašiangov a zorganizovali pre žiakov maškarný ples, ktorý sa konal v hale ZŠ. Najzaujímavejšie masky boli vyhodnotené a odmenené triednymi učiteľmi v triedach.


 

 

Zápis do 1. ročníka - 5.-6.2. 2014

Jedným z významných období v živote dieťaťa je nástup do školy. Pre dieťa je to prechod z obdobia „hier“ do obdobia „povinností“. Zápis do 1.ročníka pre nový školský rok 2014/15 sa uskutočnil v triedach 4.A a 4.B triedy ZŠ. Pani učiteľky K. Jurčáková a E. Maruščáková sa pri zápise stali lesnými vílami. Spolu s budúcimi prváčikmi pomáhali riešiť úlohy a triediť predmety, ktoré poplietli a pomiešali lesní škriatkovia.

Deň otvorených dverí - 31.1.2014

Predškoláci mali ešte pred zápisom do 1. ročníka možnosť vidieť, ako to vyzerá v prvej triede pri dni otvorených dverí, ktorý bol určený práve im. Navštívili školu, videli triedu a vyskúšali si sedieť v lavici. O rok starší kamaráti im predviedli čo sa stihli v škole za pól roka naučiť!

 

Anglický týždeň - 13.-17.1.2014

V dňoch od 13.januára do 17.januára 2014 sa na našej škole uskutočnil jeden výnimočný projekt pod názvom English Week (Anglický týždeň). Privítali sme zahraničného hosťa, ktorý k nám neprišiel len na priateľskú návštevu, ale preto, aby nás učil. Robert Black alias Bob, ako sme ho všetci familiárne počas uplynulého týždňa nazývali, je anglický učiteľ s veľmi bohatými životnými a učiteľskými skúsenosťami, ktoré nazbieral cestovaním po celom svete. Tento zaujímavý človek prišiel minulý týždeň do našej školy priamo z Bagdadu, kde pol roka vyučoval angličtinu iracké deti.
Počas uplynulého týždňa sa každý deň v rozsahu šiestich vyučovacích hodín venoval dvadsiatim deťom z piateho a šiesteho ročníka, ktorí sa na tento kurz prihlásili. Počiatočný strach a obavy, s ktorými účastníci kurzu prišli v pondelok ráno do školy, vystriedala radosť, pohoda, spontánnosť a uvoľnená atmosféra už počas prvej hodiny. Počas celého týždňa si žiaci upevňovali vedomosti z anglickej gramatiky, hláskovania a výslovnosti a tiež rozširovali svoju slovnú zásobu z rozličných oblastí života. Podstatou tohto kurzu však bola samotná komunikácia alebo konverzácia v anglickom jazyku. Na konci týždňa boli žiakom odovzdané certifikáty o absolvovaní kurzu.
Veľké poďakovanie za sprostredkovanie tohto kurzu a za umožnenie žiakom stráviť celý týždeň učením sa angličtiny, patrí našej pani riaditeľke PaedDr. Jane Murínovej. Rovnako ostatným pedagogickým zamestnancom, ktorí Roberta milo prijali a aj napriek jazykovej bariére umožnili, aby sa medzi nami cítil ako doma. V neposlednom rade samotným žiakom, ktorí sa počas celého týždňa Robertovi usilovne zdravili a prihovárali.
Veríme, že tento kurz sa u nás nekonal naposledy. Najbližší podobný kurz by sa mohol uskutočniť už v máji, tentokrát pre starších žiakov. To však závisí len od záujmu samotných žiakov a ich snahy pracovať na sebe.

 

 

Fenomén - školský časopis ZIMA

http://zsmutne.wbl.sk/rok_2013-14/fenomeen_zimaa.pdf

a tu si nájdete riešenia hlavolamov z predchádzajúceho - jesenného čísla:

http://zsmutne.wbl.sk/rok_2013-14/riesenia_hlavolamov_z_fenomenu_jesen.docx

Posedenie pri jedličke - 20.12.2013

Žiaci našej ZŠ sa každoročne v predvianočnom období stretávajú na posedení pod jedličkou, na ktoré si každá trieda pripraví zaujímavý kultúrny program.

1.-4.ročník

5.-9.ročník

Tradičné Vianoce - 19.12.2013

V predposledný deň kalendárneho roku sa žiaci v škole venovali vianočným tradíciám. Žiaci 1.-4. stupňa sa stretli v športovej hale, kde si každá trieda pripravila niečo z tradícií - spomenul sa Ondrej, Lucia, adventný veniec, výzdoba stromčeka, vinše a iné. Sprievodné slovo mali žiačky 3.A triedy.

Žiaci 5.-9. ročníka mali prichystané scénky, ktoré pripomínali tradičné Vianoce. Na tieto scénky sa prišli pozrieť postupne jednotlivé ročníky. Zvyšné ročníky pripravovali v triedach tradičné výzdoby s triednymi učiteľmi. 

1.-4.ročník

5.-9.ročník

 

Deduškovia a babičky pri prváčikoch - 25.11.2013
 
Nezabudnuteľný zážitok mali prváčikovia, pretože 25. 11. 2013 zavítali  medzi nich ich  dedkovia a babičky. Žiaci im prichystali  repertoár pesničiek a básničiek a nakoniec im ukázali, čo sa za tie takmer tri mesiace v škole už  na každom predmete  naučili. Na pamiatku  im odovzdali vlastnoručne vyrobené darčeky.  Starí  rodičia ich odmenili potleskom  a sladkosťami.
 
 
 

Drogy - beseda s policajtami - 25.11.2013

Fenomén - školský časopis

Jesenné číslo časopisu si môžete prečítať tu:

http://zsmutne.wbl.sk/rok_2013-14/fenomen.pdf

 

Exkurzia - 15.11

Žiaci 6. ročníka sa zúčastnili exkurzie na priehradnom múre a mali možnosť vidieť čističku odpadových vôd.

 

Domov dôchodcov - 12.11.2013

Žiaci 1.-4. ročníka si pripravili pestrý program, s ktorým prišli potešiť babičky a deduškov v domove dôchodcov v Novoti. Odmenou za vystúpenie im bol nielen potlesk ale aj malé občerstvenie a prehliadka domova. Žiaci si obzreli izby, dielne, jedáleň a na rozlúčku dostali darček - magnetku na pamiatku.

 

 

Správaj sa normálne - 11.11.2013
 
V 5. ročníku sa začal realizovať projekt Správaj sa normálne, ktorý bude prebiehať v priebehu celého školského roka. Projekt vedie nprap. Mgr. Igor Veselovský- OR PZ Dolný Kubín. Počas projektu sa žiaci budú venovať problematike:
- zábavná pyrotechnika,
- predsudky, diskriminácia, tolerancia,
- pravidlá cestnej premávky,
- násilie, vandalizmus,
- krádeže,
- drogy, ich závislosť a liečba ( alkohol, tabak ),
- Policajný zbor Slovenskej republiky.
Vlastníkom tém projektu spolupráce polície so školami je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
 
Pravidlá cestnej premávky - 11.11.2013
 
Veľkou zaujímavosťou v tento deň bola pre žiakov 4. ročníka beseda na tému Pravidlá cestnej premávky, ktorá bola zameraná na chodcov, bezpečnosti na bicykli, reflexným prvkom a dopravným značkám. Besedu viedol nprap. Mgr. Igor Veselovský.
 

 

Strom života - 11.11.2013

V kultúrnom dome sa konal pre žiakov  1.-4. a neskôr 5.-9. ročníka výchovný koncert, ktorý sa venoval ochrane životného prostredia, recyklovaniu a separovaniu odpadkov. Koncert bol nielen poučný, ale aj vtipný.

Medzinárodný deň školských knižníc  - 28.10.2013

V pondelok sa naši žiaci, učiteľia a aj niekoľko rodičov venovali knihám. Prvé dve hodiny mal každý žiak vytvoriť dvojstranu, kde písal a kreslil niečo o svojej najobľúbenejšej knihe. Tieto listy sa potom zviazali do jednej knihy - knihy triedy. Postupne si každá trieda túto vlastnú knihu viazala na bránu v knižnici a presúvala sa do haly, kde bola burza venovaná knihám.

Vystúpenie pre dôchodcov - 24.10.2013

Október je mesiacom úcty k starším. Tak, ako aj po iné roky, boli žiaci MŠ a ZŠ  spríjemniť chvíle dôchodcom svojím vystúpením v kultúrnom dome, ktoré sa začalo po svätej omši o 14:00hod.

 

Po stopách oravských dejateľov - 22.10.2013

Žiaci 7.A a 7.B sa zúčastnili na exkurzii, ktorej téma bola Po stopách oravských dejateľov. Navštívili sme Múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, kde sme si prezreli priestory a vypočuli prednášku o mnohých významných Oravcoch, nasledovala návšteva historického cintorína v Dolnom Kubíne a rodného domu  Martina Kukučína v Jasenovej. 

 

Účelové cvičenie - 10.-11.10.2013

Žiaci na druhom stupni mali dvojdňové účelové cvičenie. Vo štrtok si vo svojich triedach s triednymi učiteľmi prešli teóriu účelového cvičenia, ktorú si potom v piatok v praxi vyskúšali v teréne.

 

 

Angličtina brána do sveta (názory na hodnoty priemyselného dedičstva) - 14.10.2013

V úvode prezentácie bývalý absolvent školy Ing.arch. Michal Ganobjak a jeho kolegyňa Ing. arch. Katka Šimončičová vysvetlili, čo predstavuje priemyselné dedičstvo a dôležitosť jeho zachovania. Po krátkom videu diskutovali so žiakmi o ich názoroch na priemyselné dedičstvo.
Žiakom pútavo rozprávali o krajinách, ktoré počas štúdia navštívili. Vysvetlili im, že už na stredných školách sú možnosti študijných pobytov. Rozprávanie doplnili zaujímavými fotografiami. Pri prezentácií sa zamerali na dôležitosť ovládania anglického jazyka, vďaka ktorému sa mohli dorozumieť v rôznych krajinách (Belgicko, Litva, Chorvátsko, Francúzsko, Taiwan). Vďaka znalosti jazyka získali nové, moderné  poznatky, dokázali prezentovať seba a svoju krajinu. Spoznávali kultúru a život krajín a získali nové kontakty.

Imatrikulácia prváčikov - 1.10.2013

Prvý októbrový deň sa na našej škole vyučovali len dve hodiny. Po veľkej prestávke sa všetci žiaci školy presunuli do športovej haly. Tu už čakali deviatáci, ktorí prichystali pre prváčikov niekoľko úloh. Po ich splnení prijali prváčikov za žiakov školy. Potom už čakala pre všetkých žiakov diskotéka do spotenia!!!

 

Začiatok školského roka - 2.9.2013

Prvý školský deň sa začal svätou omšou o 7:45hod. v kostole. Neskôr p. riaditeľka a zástupca starostu privítali učiteľov, žiakov a hlavne nových prváčikov a popriali im v novom školskom roku veľa úspechov. Ďalšie pokyny sa žiaci dozvedeli od triednych učiteľov v triedach. Tam ich čakala sladkosť od obecného úradu Mútne.

 

 

TOPlist